MEMBROS

Por acordo de Pleno en sesión celebrada o día 18 de Febreiro de 2019 foi elixida Alcaldesa – Presidenta Inés Santos Pereiro.

Segundo decreto de Alcaldía quedan nomeados como Tenentes de Alcalde:

– Primer tenente de alcalde: D. Amadeo Cancela Fariña.
– Segundo tenente de alcalde: D. José Manuel Cancela Cancela.
– Tercer tenente de alcalde: D.ª María Costa Calviño.

FUNCIÓNS

Aos tenentes de alcalde así designados, correspóndelles substituir á Alcaldesa na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións.

Realizáronse a favor dos concelleir@s que se indican as seguintes delegacións:

 • Cultura, festexos e terceira idade: D.ª Manuela González Pallas
 • Formación, emprego, participación veciñal: D.ª María Costa Calviño
 • Servizos Sociais, benestar, igualdade e muller: D.ª María González González
 • Xuventude, deporte e turismo: D. José Manuel Cancela Cancela
 • Medio ambiente e Patrimonio: D. José Manuel Gómez Louzao
 • Obras, vías e servizos básicos: D. Amadeo Cancela Fariña
 • Medio rural: D. Luis Vázquez Leis

E como asesores para as materias que se indican:

 • Xuventude, deporte e novas técnoloxías: D. Pablo del Río Noya e D.ª Noelia García Mallo.

E para as comunidades de residentes ausentes:

 • Para Europa: D. Urbano Juncal Bello
 • Para Venezuela: D. Joaquín García Calvo
 • Para Uruguay: D.ª María Liñares Castro
 • Para Argentina: D.ª Sara Núñez Pereiro
 • Mancomunidade de Municipios Comarca de Ordes: D. Amadeo Cancela Fariña
 • Consello Escolar: D. Tomás Castro Liñares

Facultades que se delegan: no ámbito da área do servizo indicado terá a responsabilidade da área na que é competencia da alcaldesa, para coñecemento, xestión ordinario e seguimento, así como dirixir os servizos sen facultade de resolución.