logo pp
Ines santos

Inés Santos Pereiro

1ª Lexislatura. Traballadora social. Traballa como orientadora laboral

Alcaldesa – Presidenta do Concello de Tordoia. Concelleira de Servizos sociais, Benestar, Igualdade e Muller

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens

ines.santos@tordoia.dicoruna.es

MAría Costa Calviño

María Costa Calviño

3ª Lexislatura. Formación profesional de auxiliar administrativo.

Concelleira de Formación, emprego e participación veciñal

Retribucións Municipais: Adicación en función do acordo Plenario

Declaración de bens

maria.costa.calvino@gmail.com

J Manuel Cancela Cancela

José Manuel Cancela Cancela

2ª Lexislatura. Empleado da industria metalúrxica do 1984 ata 2002. A partir dese momento e ata a actualidade, gandeiro.

3.º Tenente de Alcalde. Concelleiro de xuventude, deporte e turismo

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens

cancelacj@hotmail.com

Dna. María González González

1ª Lexislatura.

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens

ines.santos@tordoia.dicoruna.es

Amadeo

Amadeo Cancela Fariña

5ª Lexislatura. Agricultor xubilado

2.º Tenente de Alcalde. Concelleiro de obras, vías e servizos básicos

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens

Manuela González Pallas - PP

Manuela González Pallas

5ª Lexislatura. Profesional da hostalaría dende 1989 a 2005. Dende ese momento ata a actualidade, Concelleria de cultura con adicación

Concelleira de Cultura, Festexos e Terceira Idade

Retribucións Municipais: Adicación en función do acordo Plenario

Declaración de bens

manuela.gonzalez@tordoia.dicoruna.es

J Manuel Gómez Louzao

José Manuel Gómez Louzao

2ª Lexislatura. Agricultor

Concelleiro de Medio Ambiente e Patrimonio

Retribucións Municipais: Adicación en función do acordo Plenario

Declaración de bens

Luis Vázquez Leis

Luis Vázquez Leis

4ª Lexislatura. Agricultor – Gandeiro

Concelleiro de Medio Rural

Retribucións Municipais: Adicación en función do acordo Plenario

Declaración de bens

PSdeG
silueta-chico

Carlos García Vázquez

X Lexislatura. Idade. Profesión.

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens (Pendente de actualización)

silueta-chico

Tomás Castro Liñares

X Lexislatura. Idade. Profesión.

Retribucións Municipais: indemnización por asistencias en función do acordo Plenario

Declaración de bens (Pendente de actualización)

logobng

M.ª Pilar García Pereiro

Os expedientes íntegros das declaracións de bens dos concelleiros e concelleiras da corporación atópanse en dependencias municipais baixo a custodia do departamento de secretaría municipal.

INCOMPATIBILIDADES MEMBROS DA CORPORACIÓN

Considerando o artigo 14 da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, que sinala que o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fose das Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade, sendo o Pleno o órgano competente para a súa aprobación, no Concello de Tordoia, atópanse rexistradas as resolucións de incompatibilidade de todos os membros da corporación, como así consta nas actas dos Plenos do 3 de xullo de 2015 e do 30 de xullo de 2015