MEMBROS

Son membros da Xunta de Goberno Local, presidida pola Señora Alcaldesa Inés Santos Pereiro, os seguintes concelleiros e concelleiras:

1º Tenente de Alcalde: Amadeo Cancela Fariña.
2º Tenente de Alcalde: José Manuel Cancela Cancela.
3º Tenente de Alcalde: María Costa Calviño.

CELEBRACIÓN DE SESIÓNS

A Xunta de Goberno Local celebrará as sesións nas dependencias deste Concello con periodicidade segundo e cuarto xoves non festivos de cada mes no horario de reunión que a mesma determine, previa convocatoria ao efecto realizada por esta Alcaldía.

FUNCIÓNS

A Xunta de Goberno Local, ten como competencia básica prestar asistencia e asesoramento a esta Alcaldía no exercicio das súas atribucións, e ostenta, por delegación da mesma, as competencias seguintes:

– A concesión e transmisión de autorizacións de apertura de establecementos.

– Concesión e transmisión de autorizacións urbanísticas.

– Declaración, de interese xeral de construcións e instalacións e emprazar en solo rústico.

– Concesión, transmisión ou modificación de autorización de auto-taxi e demáis vehículos de aluguer, así como declaración de caducidade das mesmas.

– Expediente a efectos en materia de medio ambiente.

– Aprobación de facturas de importe igual ou superior a 1.200,00€

A delegación comprende tanto as facultades de dirección como a xestión de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.