Para avaliar as políticas estratéxicas de desenvolvemento do Concello de Tordoia presentaránse os orzamentos anuais de gasto por programas, o que permite disponer da información sobre a finalidade dos créditos que se teñan orzamentado e os obxectivos previstos.

Avaliación de plans e programas Tordoia

Segundo o artigo 6 da Lei de Transparencia “As Administracións Públicas publicarán os plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución. O seu grao de cumprimento e resultados deberán ser obxecto de avaliación e publicación periódica xunto cos indicadores de medida e valoración, na forma en que se determine por cada Administración competente”.

DOCUMENTOS PDF WORD
Avaliación de programas de gasto municipal
VER PDF Avaliación de programas de gasto municipal 2017

DESCARGA WORD Avaliación de programas de gasto municipal 2017